रात्री चिंटूच्या आयटमने चड्डीत हाथ टाकला…

राम राम मंडळी,

कसे आहात मजेत ना… आज आम्ही पुन्हा तुमच्यासाठी काही नवीन मराठी विनोद घेऊन आलोय जे वाचल्यानंतर तुम्ही खूप हसणार आहेत… हसणे हे आरोग्यासाठी खूपच चांगले असते म्हणून नेहमी हसत राहा आणि दुसऱ्यांना देखील हसवत रहा.. हसण्याचं एकमेव माध्यम म्हणजे विनोद … विनोद कसा हि असो आपल्याला थोडं तरी हसू येतच

विनोद १- एका बाईने डॉ#क्टरला विचारलं जेव्हा माझा नवरा बँ#केमधून घरी येतो तेव्हा मी त्यांना बूट आणि कपडे बाहेर काढायला सांगते
मग डे#टॉल ने पूर्ण शरीर स्वछ करते, मग त्यांना गरम पाण्याने अंघो#ळ घालते
मग गुळ#ण्या करण्याकरिता त्यांना गरम पाणी करून देते नंतर लिं#बू पाणी पण प्यायला देते….
मग सॅने#टाईझर ने हाथ माय स्वच्छ करते.. ये एवढं सर्व पुरेसे आहे ???? कॉ रो न पासून बचावासाठी…..
डॉक्टर: तुम्हाला हे जर कमी वाटत असेल तर तुम्ही त्यांना कुकरमध्ये घालून तीन-चार शिट्ट्या घेऊ शकता….😝😜😝😜

विनोद २- बन्या आणि मन्या गप्प्पा मारत असतात…. बन्या मन्याला बोलतो….
बन्या- अरे माझी बायको फार रागीट आहे रे… छोट्या छोट्या गोष्टींवर ती लगेच चिडत असते….
मन्या- अरे बाबा माझी बायको पण खूप रागीट होती रे पण आता ती पूर्ण पने शांत झाली आहे….
बन्या- कशी काय?? नक्की काय केले रे तू?? मला पण सांग ना यार….
मन्या- काही नाही रे… मी एकदा म्हटलं म्हातारपण आली कि बायका अशी चिडचिड करतातच
तेव्हा पासून ती रागवायचं विसरूनच गेली…..!!!!!😝😜😝😜😝😜

विनोद ३- सध्याची परिस्थिती पाहता आपले जीवन सध्या अश्म#युगीन लोकांसारखे झाले आहे….
शाली नाही आहे, ऑफिस नाही आहे, काम धंदे नाही आहे…. नुसतं खायचं आणि झोपायचं
आणि आपल्याला आपल्या गुहेत राहायचं… आणि हो शि#कार करायला गेल्यासारखे किराणा
आणायला जायचे…..!!!! टेन्श#न नका घेऊ हे हि दिवस जातील… घरी रहा सुर#क्षित रहा…..😝😜😝😜

विनोद ४- एक गा#य छा#प तज्ञ…. एका माणसाने १ मार्च ५० हजार रुपयाची F D केली…..
आज तिची किंमत ५०३०० रुपये आहे…. जर ह्याच जागी त्या माणसाने ५० हजारची
गा य छा प घेतली असती तर आज त्याला त्या गा य छापची किंमत २ लाख ५० हजार असती….😝😜😝😜

विनोद ५- हा जो क ज्याला समजला तो खरा हुशार बाकीचे पो गो बघा….
एकदा आपला शहरकडचा पिंट्या गावाकडची मुलीशी लग्न करतो आणि ह#निमूनवरून आल्यावर तो आपल्या मित्राला सांगत असतो
पिंट्या- काय सांगु भावा मी खरच खूप लकी आहे रे… मला खूप चांगली आणि साधी बायको मिळाली आहे….
मित्र – अरे वाह… का काय केले वहिनीने असं….. बबलु – अरे बरं झालं गावाकडची मुलगी केली……..
या शहरातल्या पोरी नुसत्या गेलेल्या असतात. पण हिला ह#निमूनबद्दल काहीच माहित नव्हता रे….
मी तिला बोललो क पडे का ढून बे ड वर आडवी झो प… तर येडी ने उशी डोक्याखाली घ्यायच्या ऐवजी कमरे खाली घेतली..!!!! किती साधी भोळी आहे रे….😝😜😝😜

विनोद ६- एकदा नवरा आणि बायको घरात गपा गप करायला येतात… पण त्यांचा लहान मुलगा घरातच असतो…..
नवरा : बाळा हे घे 5 रूपये जा खारमुरे आणून खात बस हा….. मुलगा : खारमुरे आणून गुप चूप बे ड खाली लपतो…..
नवरा (बायकोला ) : मी करायला सुरूवात केली , कि तू रेल्वे पळाली – रे ल्वे पळाली म्हणायचं आणि थम्बलो कि रे ल्वे थांबली – रे ल्वे थांबली म्हणायचं….
बायको : हो असाच करेल मी…. नवरा करायला सुरुवात करतो…….. बायको : रे ल्वे पळाली – रे ल्वे पळाली – रे ल्वे पळाली . . . . .
नवऱ्याच थांबतो…… बायको : रे ल्वे थाम्बली – रे ल्वे थाम्बली – रे ल्वे थाम्बली . . . . . तेवढ्यात बेडखालून मुलगा ओरडतो.
मुलगा : खारमुरे घ्या , खारमुरे… हसा पोट धरून…😝😜😝😜

विनोद ७- काय माहीत ती लहानपणातली म स्ती कुठे गेली….. जेव्हा मै डम बोर्ड वर लिहून विचारायंची,
सगळ दिसतंय ना…??? आणि आम्ही प्रे माने बोलायचो…. मैडम खालचं नाही दिसत आहे…..
शाळेत मै डम बोलायची…. माझ्या पीरि यडच्या आदि आणि पीरि यडच्या नंतर जेवढी मज्जा करायची आहे….करून घ्या….
पण मी माझ्या पीरि यडला तुम्हाला काहीचं करू देणार नाही……
आईला त्या वाक्याचा अर्थ आता समजलं आम्हाला…😝😜😝😜

विनोद ८- स ल मान खान पुण्यात जातो आणि पुणेकरांच्या खवचट पणाची नीट शी कल्प ना नसल्याने
आपण पाहिलेल्या जगातील अनेक ठिकाणांबद्दल सांगू लागतो…
स ल मान : जगात अशी कोणतीही जागा नाही जिथे मी गेलो नाहीये…
जोशी काका : सा स री गेलायस का कधी? आला मोठा सांगणारा…😝😜

विनोद ९- एका चा व ट मुलीचं लग्न होते… लग्ना चा प हिल्या रा ञीनंतर नवरा चा व ट बायकोला विचारतो
नवरा- जा नू राञी कसं वाटलं? बा यको (ला जते) – अहो काही विशेष नाही
लग्ना च्या आधी वाटायचं तसच वाटलं… नवरा जागेवर बे शु द्ध 😝😜😝😜

विनोद १० – एक मुलगा घरात एकटाच असतो… तेव्हा बाजूवाली भाभी कपडे बदलत असते
मुलगा गुपचूप पाहत असतो अचानक आई येते…
आई- नालायक काय बघतोय….
मुलगा- ( घाबरून जोरात रडतो)आई काल पप्पा पण बघत होते याआधी त्यांना रागव ना… !!!
पप्पा ५ दिवसापासून घरी आले नाही 😝😜😝😜

विनोद ११- दोन चा वट मैत्रिणी चा वट गप्पा मारत असतात
रिंकू- मला पाऊस आणि बॉयफ्रेंडची खूप भीती वाटते… !!
चिंकी- का ग काय झालं? रिंकू पटकन लाजते..
रिंकू- अगं दोघे कधी पण येतात आणि भि’ झ वू न जातात…

विनोद १२- एक बा’ई दुखी होऊन एका बाबा कडे गेली…
बा’ई- नवरा खूप दा रू पितो…..बाबा माझा नवरा कधी सुधरेल…
बाबा- नवरा आला आहे ? बा’ई- नाही घरी आहे…
बाबा- पटकन ब्लॉ’उज काढ… बा’ई- का हो बाबा..
बाबा- अरे बाळा नवऱ्याच्या हाताची हस्त रेषा बघायची आहे…

विनोद 13- एकदा आई साडी घालत असतांना पिंकी आईला विचारते…
पिंकी- आई हे 2 काय आहे? आई- अगं ही फुगे आहेत…
पिंकी- तुझ्या पेक्षा कामवाली काकूंचे फुगे मोठे आहेत…
आई- नालायक तू कधी बघतीले? पिंकी- अगं आई काल पप्पा त्यात हवा भरत होते तेव्हा बघतील….
पप्पा 5 दिवसांपासून घरी आला नाहीय 🤣🤣🤣🤣

विनोद १४- रात्री चावट बाईच्या घरी चो र येतो… चो र बाईशी जबरदस्ती करतो…
पण चो र थकून जातो… चो र पळायला लागतो…
बाई चो राला जवळ घेते…..
बाई- अरे एकदा थुंकी लावून प्रयत्न कर ना… नक्की होईल… 😂🤣🤣😂

विनोद १५- एकदा वेडी बाई वेड्यांच्या डॉक्टर कडे जाते…
बाई- अहो डॉक्टर मला एक प्रॉब्लेम आहे..!! डॉक्टर- बोला ना बाई?
बाई – अहो मी जेव्हा कोणाशी बोलते तेव्हा ती व्यक्ती मला दिसत नाय…
डॉक्टर – अहो बाई असं कधी होत… बाई – अहो डॉक्टर जेव्हा मी फोन वर बोलत असते तेव्हा होतं…
😂😂😂😂😂 डॉक्टर बेशुद्ध

विनोद 16- एकदा 5 डॉक्टरांनी मिळून एक घोड्याचे ऑपरेशन केले…
ऑपरेशन झाल्यानंतर मोठ्या डॉक्टरांनी बंड्याला विचारले…
डॉक्टर- बंड्या, बघ सर्व शस्त्र तर बाहेर आहेत ना?
एखादे पोटात राहिले नाही ना? बंड्या- अहो डॉक्टर सर्व शस्त्र बाहेरच आहे पण…
डॉक्टर कात्रे कुठेच सापडत नाहीय 😅😅😂😂😂😂

विनोद 17 – सासूबाई रागात जावईला जाऊन विचारते….
सासूबाई- काय हो जावई… ५ वर्षात ७ मुलं झाली… लाज नाही वाटत
जावई जोरात हसतो….. जावई- अहो सासूबाई लग्नाच्या वेळेस तुमची बोलले होते ना
माझ्या मुलीला खाली पोट नका ठेवा… म्हणून एक हि महिना खाली पोट नाही ठेवलं…

विनोद १८- एकदा अंधाऱ्या रात्री चिंटूच्या आयटमने चड्डीत हाथ टाकला…
चिंटू खुश होऊन आयटमला बोलतो… चिंटू- जानू घेते का तोंडात…
आयटम जोरात हसायला लागली…..आयटम- अरे पिल्लू तुला माहीत आहे ना मी
सि’गरेट नाही पित 😂😂😂😂😂 चिंटू बेशुद्ध

मराठी कोडे (उत्तर कंमेंट करा) – दोन गुहेचे आहेत दोन रक्षक….दोन्ही आहेत उंच आणि आहेत काळेभोर…..सांगा पाहू मी कोण????