सुहाग रा#त्रीच्या दिवशी नवऱ्याने…

.

राम राम मंडळी काय चालू आहे? सर्व जण मजेत आहेत ना? मला खात्री आहे तुम्ही मजेतच असणार कारण आम्ही रोज तुम्हाला हसवतो आहे, तुमचे मनोरंजन करतो आहे, तुमच्या डोक्यातील टेन्शन विनोद सांगून पळून लावत आहे. तुम्ही देखील आम्हाला चांगला प्रतिसाद देत आहेत. चला मग सुरु करूया हास्याची मालिका-

विनोद 1 : बायकोला जेंव्हा तिच्यासाठी B😁RA घ्यायची असते पण नवरा तिला नाही म्हणतो, मग बघा काय होत ते
बायको – अहो ऐका ना मला B😁RA घ्याची आहे
नवरा – काय करशील B😁RA घेऊन छो-टे छो-टे तर आहेत
बायको – (लाजत लाजत) काल तुम्ही UN-DER😁WEAR घेतली मी काही बोलली का😁😁😁😁😁😁

विनोद 2 : नवरा जेव्हा Senior Citizen ची पेन्शन मिळाल्याच बायकोला सांगतो, पण बायको जे सांगते ते ऐकून नवरा डायरेक्ट बे*शुद्ध होतो😁😁😁😁😁😁
नवरा – अंग ऐकणा, छा*तीवरचे सफेद केस दाखल्यावर मला Senior Citizen ची पेन्शन मिळाली
बायको – P*ant खो*लून दाखवली असती तर विकलांग भत्ता पण मिळाला असता😁😁😁😁😁😁

विनोद 3 : जेव्हा बायकोला नवऱ्याच ल😁फडं माहित पडत
बायको – माझ्याकडे Proof आहे कि तुमचं शेजारीण बरोबर ल😁फडं आहे
नवरा – काय Proof आहे
बायको – काल तिचा नवरा तुमची UN-DER😁WEAR घालून आला होता😁😁😁😁😁😁

विनोद 4 : जेव्हा बाई साडीच्या दुकानात साडी घ्यायला जाते
बाई – जर साडीत एक जरी H😁OLE दिसलं तर साडी परत करेल मी
दुकानदार – मॅडम तुम्ही H😁OLE तर दाखवा, २ साड्या फ्री मध्ये देईल 😁😁😁😁😁😁
ना बाईच काही चुकल ना दुकानदारच तर सुद्धा विदोन घडलाच😁😁😁😁😁😁

विनोद 5 : सु😁हागरात्रीच्या दिवशी नवऱ्याने बायकोचा घुंघट काढला आणि तिला K😁ISS केलं,
बायको रडायला लागली
नवरा – काय झालं ?
बायको – काही नाही आमचा शेजारी दीपकची आठवण आली, त्याची पण स्टईल अशीच होती😁😁😁😁😁😁

विनोद ६- एकदा नवरा आणि बायको घरात गपा गप करायला येतात… पण त्यांचा लहान मुलगा घरातच असतो…..
नवरा : बाळा हे घे 5 रूपये जा खारमुरे आणून खात बस हा….. मुलगा : खारमुरे आणून गुप चूप बे ड खाली लपतो…..
नवरा (बायकोला ) : मी करायला सुरूवात केली , कि तू रेल्वे पळाली – रे ल्वे पळाली म्हणायचं आणि थम्बलो कि रे ल्वे थांबली – रे ल्वे थांबली म्हणायचं….
बायको : हो असाच करेल मी…. नवरा करायला सुरुवात करतो…….. बायको : रे ल्वे पळाली – रे ल्वे पळाली – रे ल्वे पळाली . . . . .
नवऱ्याच थांबतो…… बायको : रे ल्वे थाम्बली – रे ल्वे थाम्बली – रे ल्वे थाम्बली . . . . . तेवढ्यात बेडखालून मुलगा ओरडतो.
मुलगा : खारमुरे घ्या , खारमुरे… हसा पोट धरून…😝😜😝😜

विनोद ७- काय माहीत ती लहानपणातली म स्ती कुठे गेली….. जेव्हा मै डम बोर्ड वर लिहून विचारायंची,
सगळ दिसतंय ना…??? आणि आम्ही प्रे माने बोलायचो…. मैडम खालचं नाही दिसत आहे…..
शाळेत मै डम बोलायची…. माझ्या पीरि यडच्या आदि आणि पीरि यडच्या नंतर जेवढी मज्जा करायची आहे….करून घ्या….
पण मी माझ्या पीरि यडला तुम्हाला काहीचं करू देणार नाही……
आईला त्या वाक्याचा अर्थ आता समजलं आम्हाला…😝😜😝😜

विनोद ८- स ल मान खान पुण्यात जातो आणि पुणेकरांच्या खवचट पणाची नीट शी कल्प ना नसल्याने
आपण पाहिलेल्या जगातील अनेक ठिकाणांबद्दल सांगू लागतो…
स ल मान : जगात अशी कोणतीही जागा नाही जिथे मी गेलो नाहीये…
जोशी काका : सा स री गेलायस का कधी? आला मोठा सांगणारा…😝😜

विनोद ९- एका चा व ट मुलीचं लग्न होते… लग्ना चा प हिल्या रा ञीनंतर नवरा चा व ट बायकोला विचारतो
नवरा- जा नू राञी कसं वाटलं? बा यको (ला जते) – अहो काही विशेष नाही
लग्ना च्या आधी वाटायचं तसच वाटलं… नवरा जागेवर बे शु द्ध 😝😜😝😜

राम राम मंडळी काय चालू आहे? सर्व जण मजेत आहेत ना? मला खात्री आहे तुम्ही मजेतच असणार कारण आम्ही रोज तुम्हाला हसवतो आहे, तुमचे मनोरंजन करतो आहे, तुमच्या डोक्यातील टेन्शन विनोद सांगून पळून लावत आहे. तुम्ही देखील आम्हाला चांगला प्रतिसाद देत आहेत. चला मग सुरु करूया हास्याची मालिका-