नवरा बायकोला प्रेमात बोलतो…

नमस्कार मंडळी…

नेहमी प्रमाणे आज हि आम्ही तुमच्यासाठी नवीन मराठी विनोद घेऊन आलोय.. ते वाचल्यानंतर तुम्ही नक्की हसणार आणि तुम्हाला ते विनोद खूप आवडतील आणि हा शेयर करायला विसरू नका….. कारण तुम्ही शेयर किंवा कंमेंट करता तर आम्हाला चांगले वाटते.. विनोद हा जेवनाप्रमाणे असतो जसे जेवण केल्यावर पोट भरते तसेच विनोद वाचल्याने हसून हसून आपले पोट भरते… म्हणून रोज किमान ३-४ विनोद नक्की वाचत जा… विनोद वाचल्यामुळे आपण हसतो आणि हसल्यामुळे आपले आरोग्य निरोगी राहते… चला तर मग हसण्याच्या आपल्या कॉमेडी एक्सप्रेसला सुरुवात करूया….!!!

Joke No. 1- पुण्यावर इतके जो क्स पाठवतात लोक पण इतका भ या नक जो क वाचला नव्हता…. स्थळ : अर्था तच पु णे
एक (अर्था तच पु णेरी) माणूस बरेच दिवस त ब्येत खरा ब असूनही “कधी ना कधी” आपो आप बरा होईनच,
उगाच डॉक्ट रकडे जाऊन पैसे खर्च व्हायला नकोत” अशा विचाराने घरीच थांबला…!!

शेवटी असह्य झाले तेंव्हा त्याला बळेच डॉ क्टर कडे जावेच लागले….!!
तेंव्हा डॉ क्टर (अर्थातच पुण्या चेच) स्पष्टपणे म्हणाले, “तुम्ही फा र उशीर केलात, आता फक्त 12 तासाचे पा हुणे आहात…..!!
कदाचित उद्या सूर्योदय पण पाहू शकणार नाहीत…!!!” त्याने घरी येऊन मोठ्या दुःखाने ही बातमी आपल्या पत्नीस सांगितली आणि ठरविले की शेवटची रात्र पत्नीसोबत प्रेमाने घालवावी….!!!

दोघांनी बराच वेळ गप्पा मार ल्या, भूतका ळातील बऱ्याच गोष्टींना उजाळा दिला………!! बायको जांभया देतेय, डोळे मिटतेय असे बघून त्याने विचारले,
“हे काय? आपली ही शेवटची रात्र आणि तुला झोप कशी येतेय??” पत्नी (अर्थातच तीही पुण्याचीच): काय करु..??? तुमचं बरं आहे हो, तुम्हाला काही उद्या सकाळी उठायचे नाहीये !
Be Prac tical पण मला तर सकाळी लवकर उठावेच लागणार ना पुढच्या तया रीसाठी.!!!

Joke No. 2- एकदा प्रेय सी आणि प्रिय कर फोन वर खूप वेळ गप्पा मारत असतात… थोड्या वेळाने प्रेय सी बोलते….
प्रे यसी: चल शोना, आजच्या दिवस खूप झाले… उद्या बोलू.. आई खूप जोरात ओरडतेय आता…!! ठेव फोन…
प्रि यकर: अग त्यात काय जाणू… पप्पांना सांगना, थोडं हळू करा…!!!!
प्रेय सी: काय???? प्रि यकर: कुठे काय!!! चल बाय उद्या बोलू…!!! वि नोद ज्याला समजला त्यांनीच हसा…

Joke No. 3- एक माणुस जन्मल्या पासुन जंगलात राहत होता…. शहरी जीवन त्याने कधी बघितले नव्हते एके दिवशी त्याला आरसा सापडला
त्याने त्यात बघितले आणि स्वत:चं बिंब बघुन विचार केला हा माझा बाप दिसतो..तो रोज आरसा बघायचा आणि ठेवून द्यायचा…
त्याच्या बायकोला वाटले हा काय रोज बघतो त्या काचेत… न वरा घरात नसतांना तिने आरशात बघितले आणि म्हणाली
“या बाई च्या ना दी लागला का माझा नवरा” तिने तो आरसा तिच्या सासूला दाखवला…सा सूने आरशात बघुन सांगितले
“काळजी करू नकोस म्हा तारी आहे , लवकर म रे ल “

Joke No. 4- पतीने नवीन कार विकत घेतली आणि पत्नीला आश्चर्य चकित करू केला…
पती घरी पोहोचताच त्याने आपल्या पत्नीला मोठ्याने आवाज दिला आणि तो म्हणाला…
प्रिये, बघ आज तुझे इतक्या व र्षांचे स्वप्न पूर्ण झाले…..
बायको लगेच धावतच स्वयं पाक घरातून बाहेर आली आणि जोरात ओरडली – अरे बापरे ! अरे बापरे….
सासू बाईं ना काय झाले,स काळी तर चांगल्या होत्या !!! विनो द ज्याला समजला त्यांनीच हसा…!!!

Joke No. 5- एकदा दोन जिवलग मैत्रिणी गप्प्पा मारत असतात…. अचानक एका मैत्रिणीचा नवरा तिला म्हणतो…
नवरा: अगं माझ्या कडून पॅरा सी टॅमॉ लच्या (ता पाची) गो ळी खालली गेली .. काय करू??
तुझी मैत्रीण डॉ क्टर आहे ना तिला विचार ना????
पहिली मैत्रीण: फोन वर, अगं माझ्या नवऱ्याने चुकून पॅरा सी टॅमॉ लच्या (ता पाची) गो ळी खालली … काय करू?
दुसरी मैत्रीण : त्यात काय दे त्याला आता डोक्याला ताप.. उगाच गो ळी कशाला वा या घालवायची..

Joke No. 6- एकदा एका रिकामं टेकड्या मुलाला मुली वाले बघायला येणार असतात… तेव्हा तत्याचे वडील त्याला सांगतात….
वडील – हे बघ बेटा… जेव्हा मुलीकडचे तुला बघायला येतील, तेव्हा तू त्यांच्यासमोर मोठं मोठं फे क..
मुलगा – हो ठीक आहे बाबा… मी तसच करेल…. जसे मुलीकडचे आले मुलगा फे का यला लागला..
मुलगा – बाबा चावी द्या, रे ल्वे घरात लावायची आहे…..
बाप अजून I C U मध्ये आहे, मुलीं कडच्यावर सुदधा उप चार चालू आहेत..

Joke No. 7- शेजारच्या वहिनीने फ्रें ड रि क्वेस्ट एक्सेप्ट करताच त्याच्या मनात लाडू फुटायला लागले. रोजच्या रोज गप्पा गोष्टी व्हायला लागल्या, काय जेवण केलं ? कोणते कपडे छान दिसतात ?
तुम्ही किती छान दिसता…वगैरे वगैरे.. आता वहिनीला भेटायची तळमळ वाढू लागली. योगायोगाने एका सार्व जनिक कार्य क्रमात त्यांची भेटही झाली. सगळा धीर एकटवून तो वहिनी जवळ जाऊन
म्हणाला, ‘वाहिनी फे स बु कवर तुमचा मोठा रुतबा आहे तुमच्या पो स्ट आणि कॉ मेंट्स यांना शे कडो ला इक्स मिळतात’.
त्यावर एक मोठा उ सासा टाकून वहिनी म्हणाली, ‘कसला रुतबा अन् कसलं काय ? अजिबात वेळ मिळत नाही. माझा आयडी तर तुमचे भाऊच वापरतात’. छन से जो टूटा एक स पना जग सुना सुना लागे..

Joke No. 8- शहरातील माणूस भाजी घेत असतो..
शहरातील माणूस : काय रे! हल्ली तुझ्या भाज्यांना चवच नसते रे…
भाजीवाला : अहो काय करू साहेब,
हा ग णदारी मु क्त गाव झालं तेव्हापासून चवच गेली भाज्यांची…

Joke No. 9- म धु चंद्रा च्या पहिल्याच धुंद रात्री प्र ण य रंगात येतो… दोघेही फुला च्या पाक ळ्या काढाव्यात तशी एकमेकांची व स्त्र काढतात..
दोन तप्त न ग्नां ग एखाद्या झाडा-वेली प्रमाणे एकामेकांस बिल गतात.. अजूनच रं गात येतात…पर मो च्च सु खासाठी आ तुर होतात..
तो हळुच प रदेशी कं #न्डो# म चे सुंदर पा कीट काढतो.. इतक्यात ती त्याचा हात धरते , अडवते…म्हणते,”
जानू ,नको ते कं #डो #म, मला ना त्याची ए ल र्जी आहे! आणि भ याण शां तता पसरते…

Joke No. 10- एकदा नवरा बायको फोनवर गप्पा मारत असतात
अचानक बायकोच्या मागून आवाज येतो ” बाई कपडे काढा मी आलो ”
नवरा (संतापात) – कोण आहे ग?
बायको- अहो लौंड्रीवाला होता हो….

Joke No. 11- पिंकी ने पोटाखाली चिमणीचा टैटू काढला होता…
रात्री पप्पू आणि पिंकीने मस्त घपा घप केले…
पिंकी- (थोड्या वेळाने) पप्पू चिमणी बघितली का ?
पप्पू- नाही कारण माझं सर्व लक्ष चिमणीच्या घरट्यावर होते…

विनोद 12- रात्री एक बा’ई आणि माणूस गे’म करत होते
अचानक घरात चो’र आले …चो’रांनी माणसाला बांधले…
चा’कू दाखून सर्व पैसे आणि दागिने घेतले…
बा’ई- तुम्हाला जे पाहिजे ते घ्या पण ह्यांना सोडून द्या…
चोर- काय घाई आहे… बा’ई- अरे मेल्यां’नो… माझा नवरा येत असेल, हा तर बाजूच्या बा’ईचा नवरा आहे

विनोद 13- एक बाई लहान मुलाला घेऊन डॉक्टर कडे जाते…
बाई- डॉक्टर हा २ दिवसापासून दूध पित नाही आहे…
डॉक्टर ने “ब्रा” मध्ये हाथ टाकला आणि खूप वेळ दाबत बसला…
डॉक्टर- अहो बाई ह्यात तर दूधच नाही आहे…
बाई- अरे मेल्या (डॉक्टरच्या कानात मारते) मी लहान मुलाची आज्जी आहे…डॉक्टर- संतूर संतूर…

विनोद १४- एकदा अचानक लहान मुलगा आई- पप्पांना विचारतो…
मुलगा- पप्पा तुमच्या सुहा’गरात्रीच्या दिवशी मी कुठे होतो… आई लाजून लगेच पळून जाते…
मुलगा- सांगा ना पप्पा? पप्पा- अरे बाळा सुहागरात्रीच्या दिवशी तू माझ्या जवळ होता आणि
दुसऱ्या दिवशी तुझ्या आई जवळ होता 😂😂😂😂😂😂 मुलगा अजून डोकं खाजवत आहे

विनोद 15- पिंकीने सासर वरून माहेरी आईला फोन केला…
पिंकी- आई नवऱ्याशी भांडण झाले मी ३-४ महिने माहेरी येतेय…
आई- बाळा भांडण नवऱ्याने केलीय त्याला शिक्षा होणार…
पिंकी- कसं काय ग आई ?आई- अगं तू तिथेच थांब मीच ३-४ महिन्यासाठी तुझ्या सासरी येते…ज्याला समजला त्यांनीच हसा

विनोद 16- नवरा बायकोची लग्नाची पहिली रात्र असते…
नवरा 40-50 मिनिट बायकोला ठो कतो….
सर्व झाल्यावर नवरा खुश होऊन विचारतो….
नवरा- कसा वाटला माझा स्टॅमिना….
बायको पटकन लाजते… बायको- अहो तुम्ही तर मला कॉलेज च्या दिवसांची आठवण करून दिली 🤣🤣🤣🤣🤣

विनोद 17- एकदा नवरा बायकोला प्रेमात बोलतो… नवरा- अग आपलं पोरगं ह्यातून बाहेर येईल ना…
बायको लगेच लाजते आणि बोलते बायको- अहो तुम्ही बघू नका अजून नाही दिसणार होल कुठं छोट आहे…
नवरा वाकून परत बघतो पण दिसत नाही… थोड्या वेळाने शाळेची घंटी वाजते आणि त्यांचा मुलगा बाहेर येतो आणि दोघे त्याला घेऊन घरी जातात…
तात्पर्य- होल शाळेच्या दरवाज्यात होत आणि तुमच्या विचारांना 21 तोफांची सलामी 😂🤣😂🤣😂😅

मराठी कोडे सोडवा (उत्तर कंमेंट करा) – दिवसागणिक पुढे सरकतो महिन्यातून थोडा बदलतो मी सण, वार, सुट्ट्या आणि बरंच काही तुम्हाला दाखवत राहतो मी, ओळखा पाहू मी कोण ??